Incest Trauma Centar – Beograd

Incest Trauma Centar – Beograd je ženska grupa, nevladina i neprofitna organizacija zvanično registrovana 1994. Profesionalno osoblje čine žene različitih profesija koje su posebno obučene za rad sa seksualno zlostavljanom decom i odraslim osobama koje su preživele seksualno nasilje u detinjstvu i njihovim porodicama. Pravilo poverljivosti u radu je zagarantovano. Ekspertiza za pitanja nasilja je osnovna identifikacija („lična karta“) svake članice tima, dok je originalna profesija u neposrednom radu često od pomoći, ali nije prioritetna u predstavljanju profesionalnog osoblja u odnosu na „spoljni svet“ i razumevanju delatnosti Centra. Ovaj princip ne važi za članice tima čija je pripadnost ustanovljena upravo u ime doprinosa koji mogu da pruže iz svoje profesije: psihoterapeutkinje (na dnevnoj osnovi i iz strane podrške) i advokatkinja. Njihovo predstavljanje transparentno uključuje profesiju iz koje dolaze i uz to poseduju edukaciju koja se tiče pitanja nasilja.

Ekspertiza profesionalnog osoblja Centra uključuje naredne oblasti: nasilje u porodici (fizičko, ekonomsko, emocionalno…..), seksualno nasilje (pokušaj silovanja, silovanje od strane poznate / nepoznate osobe, silovanje u braku, silovanje u ratu, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje na poslu, u školi….), trauma rata, menadžment u nevladinim organizacijama, pitanja grupne dinamike. Ekspertiza je izgradjivana kroz edukativne programe ekspertkinja iz inostranstva i direktnim radom na odredjeno vreme u institutima sličnim našem u inostranstvu. Unutar Jugoslavije edukacija ove vrste nije moguća.

Centar je hijerarhijska organizacija sa visokom organizacionom jasnošću i profesionalnim osobljem koje svoje autonomne pozicije ostvaruje u okviru timskog rada. Proces odlučivanja se izvodi putem konsensusa. Tekuće aktivnosti se nalaze pod supervizijom kako supervizorke iz naše sredine, tako i holandske psihoterapeutkinje uključene u rad od samog početka. Evaluacija rada kao celine (sadržajna i organizaciona pitanja) se vrši u redovnim vremenskim razmacima.

Vrlo je bitno prepoznati dve specifičnosti koje naš Centar čine jedinstvenim ne samo u Jugoslaviji, već i u istočnoj Evropi: 1. Incest Trauma Centar – Beograd je jedina rganizacija specijalizovana u pružanju pravilne podrške deci i porodicama sa iskustvom seksualnog zlostavljanja 2. Jedna od redovnih aktivnosti Centra je i istraživački rad i deo njega se prezentuje kroz zvanične statističke podatke. Drugim rečima, ne postoji još jedna organizacija ove vrste u istočnoj Evropi i ma koji drugi statistički podaci asnovani na dugoročnom dnevnom direktnom radu sa seksualno zlostavljanom decom i odraslim osobama koje su preživele seksualno zlostavljanje u detinjstvu.

Svakodnevni rad – u čemu se sastoji?

1. Rad telefonske službe (od ponedeljka do petka od 18 do 21 čas) i lični kontakti kao prevashodni način rada: „1 na 1“ razgovori i grupe samopomoći. Krizna intervencija, podržavajući razgovori u kratkom i dugom vremenskom roku.

2. Praćenje klijentkinja / klijenata i njihovih članova porodice / staratelja u zvanične institucije i zastupanje. Asistencija u obezbedjivanju zdravstvene i pravne zaštite.

3. Saradnja / Izgradjivanje mreže 1 – Asistencija u komunikaciji izmedju različitih institucija s kojima klijentkinja / klijent dolazi u dodir, a u cilju osiguranja da ona /on dobije maksimum usluge na koju ima pravo i da je koordinacija istih usluga obavljena u njenom / njegovom najboljem mogućem interesu.

4. Edukacija zajednice u kojoj živimo

a) Programi prevencije za decu i roditelje

b) Edukativni programi za različito profesionalno osoblje (zdravstvene 

i pravosudne ustanove, centri za socijalni rad, škole, policija, itd.) 

5. Odnosi s javnošću (štampa, TV, radio, itd.) uz posebnu pažnju za očuvanje pravila poverljivosti koje se odnose na informacije o klijentkinjama / klijentima.

6. Publikacija materijala koji se odnose na oblast seksualnog zlostavljanja dece.

7. Saradnja / Izgradjivanje mreže 2 – Razmena iskustava i nega medjusobnih veza sa grupama / organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u zemlji i inostranstvu.

8. Aktivnosti unutar Centra: intervizijski i supervizijski sastanci (sadržaj i organizaciona pitanja), instruktaža za nove volonterke, dalje proširenje edukacije….. 

Rodoskrnavljenje (incest) je regulisano republičkim zakonima u Jugoslaviji.

Rodoskrnavljenje je sankcionisano u čl. 121 Krivičnog zakona Srbije. Krivično delo se sastoji u vršenju obljube sa srodnikom po pravoj liniji ili sa bratom odnosno sestrom. U tom članu su odgovorni srodnici u pravoj liniji što podrazumeva očeve i majke, babe i dede, prababe i pradede ili brata odnosno sestru oštećene/og. Zakonom predvidjena kazna za izvršioca ovog krivičnog dela je „do tri godine zatvora“. 

Krivično delo rodoskrnavljenja ne pravi razliku izmedju punoletnih ili maloletnih oštećenih.

Seksualno zlostavljanje dece izmedju drugih srodnika sankcionisano je u drugim članovima Krivičnog zakona Srbije.

Problem kod krivičnog dela rodoskrnavljenja (incesta) je sledeći:

1. U krivičnom delu su zaprećene zakonske kazne izuzetno niske

2. Teško je dokazati to krivično delo zbog nedostatka ili uništenja dokaza

1. Incest Trauma Centar iz Beograda je uz moju profesionalnu advokatsku pomoć podneo inicijativu Skupštini Republike Srbije i Ministarstvu pravde Republike Srbije za pooštravanje kazni koje su propisane za krivično delo rodoskrnavljenja (incest), ali i za druga krivična dela u kojima su oštećeni zlostavljana deca i maloletnici. Inicijativa zahteva da i drugi srodnici budu obuhvaćeni ovim krivičnim delom ukoliko izvrše rodoskrnavljenje. 

Predložile smo da se izvršiocima izrekne kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 (tri) godine. Takodje smo predložile da, ukoliko se ovo krivično delo izvrši prema maloletnom licu, kazna bude zatvorska, u trajanju od najmanje 5 (pet) godina.

2. Što se tiče dokaza koji su potrebni da bi se preduzelo gonjenje izvršioca krivičnog dela rodoskrnavljenja, problem se javlja u odnosu na sledeće: 

– Ovo krivično delo traje godinama pre nego što se otkrije. Za to vreme izvršilac koristi naivnost žrtve i na vrlo manipulativan način vrši krivično delo, a na perfidan način uništava dokaze. Krivični postupak je vrlo nefleksibilan i maltretirajući prema žrtvi.

– Pored napred navedenog, žrtva često ne ode odmah kod lekara da bi pribavila odgovarajuću lekarsku dokumentaciju koja će joj kasnije poslužiti kao dokaz, ne sačuva neke druge dokumente (pisma i sl.), a istovremeno ne može ni da se poveri nekome, pa tako nema ni svedoka koji su čuli šta se dešavalo. Sve ovo ima snažan razlog u tome što kod ljudi ne postoji obrazovanost u vezi ovog problema.

Incest Trauma Centar s toga vrši i edukaciju i osnaživanje dece, ali i njihovih roditelja kako bi se uticalo ne samo na posledice zlostavljanja, već i kako bi se sprečilo samo zlostavljanje dece.

Web adresa: www.incesttraumacentar.org.rs

Share This