Krovna organizacija mladih Srbije

Koalicija mladih Srbije, mreža koja je okupljala 5 nacionalnih omladinskih organizacija i organizacija koje se bave mladima (Građanske inicijative, Mladi istraživači Srbije, Omladina JAZAS-a, Omladinski informativni centar i Savez izviđača Srbije) nastala je 2003. godine kao Inicijativa mladih Srbije u okviru koje su delovali i Omladinski Savet Vojvodine i Studentska unija Srbije u ostvarenju dva cilja: podizanje svesti javnosti na lokalnom i nacionalnom nivou o poziciji mladih u zemlji i uspostavljanju institucionalnog tela za brigu o mladima.

Zagovarajući brigu o mladima u Srbiji, na lokalnom i nacionalnom nivou, Koalicija mladih Srbije je realizovala:

 • Projekte mobilisanja mladih da izađu na glasanje
 • Pomoć i iniciranje uspostavljanja 13 lokalnih koalicija mladih
 • Trening “Omladinska politika i proces javnog zagovaranja”
 • Zagovaranje kampanje podizanja svesti o položaju mladih
 • Istraživanja o položaju mladih u zemlji
 • Učešće na omladinskim događajima

U julu 2006. godine, 640 organizacija uputilo je zahteve Vladi za formiranje posebnog državnog tela koje bi se bavilo mladima. Na parlamentarne izbore održane 21. januara 2007. godine, Koalicija mladih Srbije je pozvala građane da glasaju, a političare da javno, jasno i nedvosmisleno pre svega mladima, ali i svim građanima Srbije, daju obećanje šta planiraju da urade za mlade nakon izbora. Od predizbornih obećanja sačinjen je film koji je 3. aprila 2007. godine prezentovan u beogradskom Medija centru.

Konačno, 12. marta 2011. godine održana je osnivačka Skupština mreže organizacija mladih i za mlade koju danas znamo kao KOMS.

Krovna organizacija mladih Srbije sada predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 108 organizacija članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.

Koje su uloge KOMS-a?

 • Prepoznavanje potreba i zastupanje interesa mladih
 • Platforma za dijalog i saradnju i forum za razmenu informacija, iskustava i stavova organizacija članica
 • Promovisanje, podsticanje i podržavanje omladinskog organizovanja
 • Podsticanje saradnje javnih institucija sa mladima i učestvovanje u institucionalnim procesima donošenja odluka koje su od značaja za mlade, po principu co-management-a
 • Analiziranje javnih politika (zakona, strategija, budžeta…) i davanje stručnog mišljenja amandmana na njih
 • Sarađivanje sa srodnim inostranim organizacijama i zastupanje mladih ljudi u Srbiji na polju međunarodne saradnje
 • Javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Doprinos izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica

Web adresa: www.koms.rs

Share This