Isključi nasilje

 

U cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama, decom i starima nužno je imati dobar zakonski okvir, koji je usaglašen sa međunarodnim konvencijama i standardima. Naša država ima dobra normativna rešenja.
Ipak pored svih zakonskih rešenja postoji jedna nepokrivena zona. To su slučajevi akta nasilja, najnižeg inteziteta, prijavljeni incidenti koji se u sadašnjoj praksi opisuju kao “porodične nesuglasice” , “verbalni sukob” , „porodična svađa“, „poremećeni odnosi bivših partnera“, “narušeni porodični odnosi”, “loši bračni odnosi”, „incidentan događaj“, „porodični konflikt“. Ovakve kvalifikacije daju se samo na osnovu obavljenog razgovora sa prijavljenim licem i licem koje je prijavilo akt nasilja, bez analize ostalih okolnosti datog slučaja.
Upravo Zakon o sprečavanju nasilja u porodici deluje u ovoj sferi, jer predviđa niz PREVENTIVNIH MERA.
Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici tradicionalno represivnim organima (policiji i tužilaštvu) nametnuta je nova obaveza; indirektno su sublimirani svi posebni protokoli za postupanje u slučajevima nasilja u porodici; uvedena je obaveza svih profesionalaca da procenjuju rizik od ponavljanja i eskalacije nasilja u porodici, kao i obavezna saradnja i koordinacija između državnih organa, ustanova i organizacija; merama iz drugih zakona data je i zaštitna funkcija; predviđeno je pružanje besplatne pravne pomoći, pravo na obaveštavanje i pravo žrtve da joj bude pružena psihosocijalna pomoć.
Međutim, najvažnija novina koja je predviđena zakonom je uvođenje hitnih mera u pravni sistem. Ovim merama se žrtva nasilja štiti pre nego što je došlo do eskalacije i ponavljanja nasilja. Intencija zakonodavca je bila da profesionalce opremi instrumentom koji će da smanji mogućnost da se napravi greška koja bi kasnije mogla da dovede do eskalacije nasilja. One su temelj prevencije.

Web adresa: www.iskljucinasilje.rs

Share This