Osnovna škola „Dušan Dugalić”

Na teritoriji beogradske opštine Vračar, 1961.god. formirana je osnovna škola „Dušan Dugalić“. Danas se u njoj obrazuje i vaspitava 93 đaka sa smetnjama u mentalnom razvoju. To su učenici koji imaju složene smetnje u razvoju, učenici sa autizmom, Daunovim sindromom i sa dodatnim zdravstvenim oboljenjima.

Nastava se obavlja u dve smene, od prvog do osmog razreda , kroz razrednu i razredno-predmetnu nastavu. U školi se realizuje i rad u jednom predškolskom odeljenju i boravku, za učenike čiji roditelji za tim imaju potrebu.

Naši programi rada su prilagođeni individualnim sposobnostima i potrebama učenika, gde se uči i engleski jezik, primenjujući kompleksnu metodu, tematsko planiranje, reedukativni metod, individualni rad, rad u paru, radioničarski rad, rad sa asisistivnim tehnologijama, rad u senzornoj sobi.

Od vannastavnih aktivnosti u školi postoje sekcije: za sport, muziku, domaćinstvo, rad na interaktivnoj tabli, rad u kompjuterskoj učionici, rad u voskarskoj i keramičarskoj radionici, koje su od značaja u profesionalnoj orjentaciji učenika.

Realizaciju obrazovno-vaspitnog rada ostvaruju defektolozi, u odeljenjima sa najčešće 6 učenika. Psiholog, logoped i reedukator psihomotorike, kao članovi stučnog tima, sprovode individualni i grupni rad i tretman sa učenicima, kao i savetodavno-instruktivni rad sa porodicom.Evaluacija postignuća učenika, njihova motivacija za rad i iskazane potrebe roditelja su nam osnovne smernice za dalji podsticaj napretka svakog đaka.

Web adresa: www.osdugalic.edu.rs

Share This