Pažljivko

Uređenost i veličina jedne zajednice ogleda se u njenom odnosu prema najslabijima, a deca su svakako najslabiji i najranjiviji članovi društva. Stoga je i njihova bezbednost veliki izazov za sve, a posebno za one čiji je to profesionalni poziv.

Saobraćajne nezgode u kojima stradaju deca jedan su od najvećih izazova sa kojima se danas suočavaju svi koji se bave saobraćajem. Novi koncepti obrazovanja, tehnička i tehnološka rešenja usmerena su ka tome da se deca što bolje obuče i priviknu na učešće u saobraćaju i da se na taj način smanji rizik od konflikata koji mogu imati teške posledice. Kvalitetno i pravovremeno saobraćajno obrazovanje i vaspitanje je sasvim sigurno jedan od najuticajnijih modela za smanjenje rizika od stradanja dece u saobraćaju. Stoga je velika pažnja i posvećena saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, kao jednom segmentu obrazovanja, ali i kao delu odrastanja svakog deteta.

U najrazvijenijim zemljama sveta, koje su problem stradanja dece identifikovale godinama, pa i decenijama unazad, u sistem obrazovanja dece odavno je utisnut i deo koji se bavi saobraćajem. I dok u ovim zemljama takav princip daje željene rezultate, u Republici Srbiji je u poslednjih 25 godina udeo saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u nastavnim planovima i programima gotovo marginalizovan. Kao posledica ove promene, deca imaju manje znanja i veština neophodnih za bezbedno učešće u saobraćaju nego što je to bilo ranije. Takav trend zahtevao je da se pokrenu aktivnosti koje će ponovo uspostaviti zapostavljeni proces saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, i tako postaviti temelj, kako za bezbedno učešće dece u saobraćaju, tako i za izgradnju ispravnih stavova u saobraćaju koji će doći do izražaja i u kasnijim fazama života.

Podaci o stradanju dece u Republici Srbiji davali su jasnu sliku nedovoljne brige o najranjivijim članovima našeg društva, ali i nepostojanja svesti u javnosti o tome koliko je veliki ovaj problem. Zato je jedan od osnovnih zadataka Agencije za bezbednost saobraćaja od samog početka bio da se osmisli koncept koji će istovremeno pokrenuti javnost i institucije, ali i dati okvire za rad sa decom u oblasti bezbednog ponašanja u saobraćaju. Sa tom idejom, Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je 2011. godine kampanju „Pažnja sad!“. Kampanja je zamišljena sa namerom da se utiče na masovne pogrešne pojave i stavove koji su svakodnevno dovodili do loših odluka, koje su za posledicu imale gubitak dečijih života. Dakle, samo jedna sveobuhvatna i opšteprisutna aktivnost mogla je postići da se istovremeno utiče na veliki broj učesnika u saobraćaju, a pre svega roditelja, od čijeg ponašanja u najvećoj meri i zavisi bezbednost dece u saobraćaju. Uloga roditelja u ovom procesu je, uz uloge vaspitača i učitelja, od presudnog značaja, jer pored usmenog prenošenja svih važnih informacija koje deca treba da upamte i usvoje, roditelji svojim primerom u značajnoj meri utiču na to kako će se deca ponašati u saobraćaju.

Kampanja „Pažnja sad!“ osmišljena je i pokrenuta na osnovu dobro poznatih činjenica u vezi sa ciljnom grupom kojoj se obraća, a to su deca uzrasta od 5 do 8 godina. U ovom uzrastu, dečije sposobnosti opažanja, obrada informacija, dečija motorika i znanje su u razvoju. Proces razmišljanja kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta je vezan za konkretnu situaciju „sada i ovde“. Deca ovog uzrasta nisu dovoljno zrela da unapred predvide opasnost. Imajući sve ovo u vidu, bilo je neophodno skoncentrisati se na osnovna pravila po pitanju bezbednog kretanja trotoarom, kretanja putem na kom nema trotoara, kretanja u koloni, prelaska ulice na pešačkim prelazima, načina na koji se ulica prelazi, vožnje bicikla, vožnje automobilom, i sl.

Deca u uzrastu koji obuhvata ciljnu grupu još uvek žive u svetu igara, crtanih junaka i bezbrižnosti. Zato je i naša vizija tokom kreiranja kampanje bila da se u potpunosti uklopimo u taj svet, kako bi ono što deci želimo da prenesemo prihvatili i ugradili u svoje ponašanje. Tako smo došli i do našeg junaka, maskote kampanje – Pažljivka! Ovaj desetogodišnji dečak, koji dobro poznaje saobraćajne propise i želi da svoje znanje prenese mlađim drugarima, stvoren je kao upečatljivo i umiljato lice kampanje. Za stvaranje lika Pažljivka veliku zahvalnost dugujemo i našem dragom saradniku, ilustratoru Marinku Leboviću, zato što je ljubavlju prema deci i sa velikim razumevanjem osmislio onakav lik Pažljivka koji deca jednostavno nisu mogla da ne prihvate i zavole. Pažljivko je tako prvo ušao u srca svih zaposlenih u Agenciji, a zatim i onih kojima se obraćao – našoj deci.

Naravno, brojne kampanje iz inostranstva posvećene deci, koje su nam u tom trenutku bile poznate, bazirane su na crtanim likovima, mada gotovo da i nije bilo onih koje su za junake imale – decu. Zato nam i nije bilo teško da se odlučimo da naš junak bude baš dete, dečak koji je dobio i podesno ime – Pažljivko, ime koje je gotovo nemoguće adekvatno prevesti na svetske jezike, i tako ga učinili sasvim posebnim.

Kampanja je zamišljena tako da sadrži što više elemenata i obuhvati što veći broj kanala komunikacije. Tako je planirano da kampanja ima: radio i TV spotove, animirane filmove, pesmu, interaktivni saobraćajno-obrazovni čas, ilustrovanu knjigu, letke, postere, razne promotivne materijale i dr. Svi pomenuti materijali nisu od početka korišćeni u kampanji, već su polako uvođeni u kasnijim fazama.

Za razliku od većine preventivnih aktivnosti usmerenih na decu, koje traju uglavnom tokom septembra, namera nam je bila da kampanja „Pažnja sad!“ traje neprekidno, tokom cele godine. A kako su deca najugroženija na početku i na kraju školske godine, intenzitet naših aktivnosti je u tim periodima bio srazmerno veći.

Web adresa: pazljivko.rs

Share This