Udruženje studenata sa hendikepom 

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup.

Sledeći viziju „Jednake mogućnosti za sve“, Udruženje radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih građana i građanki, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti.

Oblast delovanja organizacije

USH realizuje aktivnosti u okviru nekoliko programskih linija:

  • Servisi podrške za studente sa hendikepom;
  • Osnaživanje mladih sa hendikepom kroz programe neformalnog obrazovanja;
  • Inkluzivna kultura i umetnost;
  • Antidiskriminacija i ljudska prava;
  • Promotivne i zagovaračke aktivnosti;
  • Psihosocijalna podrška i osnaživanje mladih sa hendikepom;
  • Inkluzivni omladinski aktivizam
  • Aktivistički centar

Aktivnosti USH-a karakterišu sledeći principi: socijalni model pristupa hendikepu naspram medicinskom i milosrdnom modelu pristupa hendikepu, antidiskriminacija, poštovanje različitosti i ljudskih prava, izgradnja civilnog društva, jednake mogućnosti i ravnopravnost, društvena uključenost i odgovornost i inkluzivno i neformalno obrazovanje.

Servisi podrške za studente sa hendikepom

U okviru programa servis podrške USH studentima pruža niz različitih vidova pomoći. U okviru ovog programa studenti imaju podršku kroz servisiranje u procesu ostvarivanja stipendija, upisa godina studija, primenu afirmativnih mera podrške, zagovaranje za podršku studentima na visokoškolskim ustanovama. Kao povremene vidove podrške USH studentima sa hendikepom organizuje prilagođavanje literature u pristupačnom formatu, servise personalne i akademske asistencije i organizuje kombi prevoz.

Osnaživanje mladih sa hendikepom kroz programe neformalnog obrazovanja

Ovaj program se u najvećoj meri realizuje kroz T-grupe, odnosno interaktivne radionice u okviru treninga koji su koncipirani iz više različitih modula. U okviru ovog programa sprovode se i istraživanja položaja mladih sa hendikepom u obrazovnom sistemu Srbije, a članovi i članice USH-a učestvuju u procesima kreiranja praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja kao i u procesu reformi sistema obrazovanja i vaspitanja koje sprovodi Ministarstvo prosvete. Pored toga, USH doprinosi kreiranju i primeni inkluzivnih metodologija u okviru programa neformalnog obrazovanja drugih organizacija.

Antidiskriminacija i ljudska prava

Program Antidiskriminacija i ljudska prava obuhvata aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa partnerskim organizacijama u okviru Koalicije protiv diskriminacije i drugim partnerskim organizacijama koje imaju karakter omladinskih ili studentskih organizacija. Kontinuirano promovisanje principa ljudskih prava i ravnopravnosti, istraživanje i praćenje diskriminatorske prakse u Srbiji i izmenu zakonodavstva u cilju stvaranja povoljnih zakonskih okvira za život bez diskriminacije i kreiranje inkluzivnog društva su odrednice ovog programa. Članice Koalicije protiv diskriminacije javno, na zajedničkoj konferenciji za medije, prezentuju svoje godišnje izveštaje o položaju manjinskih grupa čija prava zastupaju.

Psihosocijalna podrška i osnaživanje mladih sa hendikepom

Kroz Program psihosocijalne podrške i osnaživanja, mladi sa hendikepom imaju mogućnost da učestvuju u različitim radionicama i savetovanjima. Kroz ovaj program sprovode se psihološko savetovalište, life coaching i vršnjačka edukacija, a mladi sa hendikepom imaju priliku da rade sa drugim mladima koji su im vršnjaci ili su u istoj životnoj situaciji (isti tip hendikepa, dolaze iz slične sredine itd).

Inkluzivna kultura i umetnost

Program Inkluzivna kultura i umetnost – promocija ljudskih prava kroz kulturu i umetnost. Okosnica programa je dugoročni projekat inkluzivnog omladinskog časopisa za ljudska prava, hendikep, društvo i kulturu: LOOPING, započetog 2006. godine. U okviru ovog programa realizovana prva sveska inkluzivnog stripa. Takođe, forum teatar kao pozorišna tehnika je značajan segment ovog programa.

Inkluzivni omladinski aktivizam

U okviru programa omladinski aktivizam se realizuje niz aktivnosti koje omogućavaju mobilizaciju zainteresovanih osoba sa hendikepom i osoba bez hendikepa da se uključe u rad USH-a. Najveći značaj za ovajprogram ima funkcionisanje Aktivističkog centra USH-a, kao i kontinuirana realizacija projekta “INKLUZIJADA”.

Promotivne i zagovaračke aktivnosti

Kroz program promotivne i zagovaračke aktivnosti u najvećoj meri se ostvaruje PR funkcija rada USH-a. U okviru ovog programa funkcionišu kanali komunikacije organizacije (internet sajtovi, fejsbuk stranice, fejsbuk grupe, jutjub kanal i mejling liste), organizuju se javne promotivne aktivnosti, konferencije, tribine i članovi USH-a učestvuju u javnim aktivnostima koje organizuju drugi društveni subjekti.

Uspešnost realizovanih programa potvrđena je činjenicom da relevantni činioci, državne institucije, organizacije i donatori, prepoznaju Udruženje studenata sa hendikepom kao značajnog partnera u procesu kreiranja politika, zakona i programa u oblastima kojima se Udruženje bavi. Predstavnici/e USH učestvovali su u radu na Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o studentskom organizovanju, Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kreiranju Nacionalne strategije za mlade (u okviru radne grupe za obrazovanje);  rezultati nekoliko istraživanja USH-a o položaju mladih sa hendikepom korišćeni su prilikom izrade teksta NSM (publikacije USH-a: Hendikep je pitanje ljudskih prava, 2006; Položaj mladih sa hendikepom u srednjem obrazovanju, 2007; Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u JugoistočnojEvropi, 2006, citirane su na str. 14 Nacionalne strategije za mlade). Udruženje kao svoje najveće dostignuće vidi činjenicu da su kroz programe i projekte USH-a brojni mladi ljudi sa hendikepom širom Srbije motivisani da nastave svoje obrazovanje, upišu fakultete ili osnuju svoje organizacije.

Web adresa: www.ush.rs

Share This